Seksuele Gedragingen en de Aansprakelijkheidsverzekering

05 oktober 2020 door

Schade door onrechtmatige seksuele gedragingen en de aansprakelijkheidsverzekering

Ontucht, verkrachting, seksuele intimidatie en aanranding, we lezen er in media helaas steeds vaker over. De dader veroorzaakt veel (psychische) schade en wie betaalt die? De dader? Of zijn verzekering? Wat zijn de gevolgen van (onrechtmatige) seksuele gedragingen voor de aansprakelijkheidsverzekering? En, Is er dekking voor de ontstane schade?

Behalve dat de dader (hopelijk) wel in aanraking komt met het strafrecht, bleef vele decennia lang de schade van het slachtoffer “op de achtergrond” hetgeen betekende, dat die met alle (veelal) psychische ellende bleef zitten.
Gelukkig hebben vele ontwikkelingen binnen de wetgeving en rechtspraak een veel actievere rol van het slachtoffer mogelijk gemaakt om de schade op de dader te verhalen.

Dat zo’n dader doorgaans wettelijk aansprakelijk is, is duidelijk en daarmee kwam ook de vraag naar boven, of diens aansprakelijkheidsverzekeraar voor deze schade moest opkomen en volgden meer en meer claims.

Om een aantal begrijpelijke redenen hebben aansprakelijkheidsverzekeraars besloten om dit soort gedragingen uit te sluiten van de dekking. Dit geldt voor zowel de

  • Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) als voor de
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)

Verkrachting, seksuele intimidatie enz., zijn immers in strijd met de wet, om van de moraliteit nog maar te zwijgen, en een (verzekerings-)overeenkomst om de gevolgen van dit soort handelen toch te vergoeden, zou daarom alleen al van rechtswege nietig zijn. Voorts zou de schijn kunnen worden gewekt, dat de verzekeringsmaatschappijen dit soort claims zien als schaden “als elke andere” Tenslotte zou een verzekering voor dit soort zaken betekenen, dat de dader zijn (civiele) straf alsnog ontloopt omdat die dan uitbetaalt.

In de polisvoorwaarden van de Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering (van bijvoorbeeld Delta Lloyd) wordt de volgende tekst gebruikt waarmee verzekeraars schaden als gevolg van (illegale) seksuele gedragingen uitsluiten:

ARTIKEL 12.2 (Voorwaarden ME 03.6.01 B)

Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid:

SEKSUELE GEDRAGINGEN
1 van een verzekerde voor schade veroorzaakt door
en/of voortvloeiende uit zijn/haar seksuele of seksueel
getinte gedragingen van welke aard dan ook.

2 van een tot een groep behorende verzekerde voor
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
seksuele of seksueel getinte gedragingen van
welke aard dan ook van een of meer tot de groep
behorende personen, ook ingeval niet de
verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.

U begrijpt, dat voor al de uitsluiting onder punt 2 een zware beperking van de dekking op de polis is. Het doelt op het juridische begrip “groepsaansprakelijkheid” ad art. 6:166 BW. Dit artikel komt er op neer, dat wanneer iemand schade leidt door de gedragingen van een groep, alle leden van de groep hoofdelijk aansprakelijk zijn; ook al verrichtte u zelf geen onrechtmatige handelingen(!)

Neem daarom, maar dit terzijde, altijd onmiddellijk afstand van welke groep dan ook, bij het geringste vermoeden van onwettig handelen door zo’n groep. U kunt anders immers ongewild bij veel narigheid betrokken raken.

Kees van den Berg - Assurantieadviseur
Kees van den Berg – Assurantieadviseur

Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.

Eerste publicatie: januari 2008
Bijgewerkt: oktober 2020 

Naar boven