Autoverzekering en uitsluitingen Deel 1

Uitsluitingen autoverzekeringen vaak minder bekend.

Dat u wettelijk verplicht bent om voor uw auto minimaal een Autoverzekering-WA af te sluiten is algemeen bekend. En ook, dat deze uit te breiden is met een Autoverzekering Beperkt Casco of Autoverzekering WA-Casco (soms ten onrecht All Risks genoemd). Maar dat er op de auto verzekering ook een aantal zaken niet gedekt zijn, is minder bekend; laat staan welke uitsluitingen het dan betreft. We zullen in een aantal artikelen wat verder op de belangrijkste uitsluitingen in gaan. In Autoverzekering en uitsluitingen Deel 1 te beginnen met de algemene uitsluitingen die vrijwel iedere autoverzekeraar op zijn autoverzekeringen van toepassing verklaart.

Autoverzekering en uitsluitingen in algemene zin, ongeacht de dekking:

1) Opzet

Wij kennen geen enkele verzekering die dekking biedt tegen het opzettelijk veroorzaken van schade en ook op de autoverzekering is opzet een gangbare uitsluiting. Er was enige jaren eens een (op zichzelf aardig) reclamespotje van een bekend automerk, waarin een doodvermoeide bestuurder opzettelijk enige malen zo hard tegen een hek van een plaatselijke hardwerkende boer reed, dat de airbag in werking trad waarop hij eindelijk het vermoeide hoofd te ruste kon leggen. Prettig voor de man op dat moment, maar de aanzienlijke cascoschade aan zijn auto en aan het hek van de boer, kon hij later wel zelf betalen (met een vriendelijke verwijzing naar de polisvoorwaarden)

Ook een bekend geval was dat van een vrouw, die na een lang slepende echtscheidingsprocedure zo kwaad was dat de woning haar niet werd toegewezen, dat zij daarom de (eens echtelijke) voiture maar in de voorgevel van het voormalig liefdesnestje parkeerde. Zij kon later helaas op weinig clementie van zowel de autoverzekeraar als van de verzekeraar van de opstal rekenen.
In beide voorbeelden immers,  was de schade het zekere gevolg van het handelen van de vermoeide heer en de boze mevrouw hetgeen als opzet bestempeld wordt. Het zal u opvallen, dat zowel de eigen schade als de schade aan derden niet werden vergoed. U moet hierbij overigens nog weten, dat de W.A.M. (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) sommige uitsluitingen op een autoverzekering niet toestaat. De benadeelde boer in het eerste voorbeeld, kreeg zijn hek van de betreffende autoverzekeraar wel vergoed omdat de maatschappij krachtens de W.A.M. verplicht was om voor deze schade op te komen. De verzekeraar echter, mocht deze schade wel op de verzekerde verhalen.

2) Deelneming aan snelheidswedstrijden en behendigheidsritten

Deze uitsluiting op autoverzekeringen lijkt onschuldiger dan ze is. Er wordt door bijvoorbeeld allerlei verenigingen nogal eens een autoralley georganiseerd voor de leden. Gezellig een dag er op uit. Zolang het daarbij om “onschuldige” puzzeltochten gaat waarbij het niet van belang is wie als eerste aankomt, maar dat het aantal juiste antwoorden op de gestelde vragen en/of juist uitgevoerde opdrachten tijdens zo’n tocht naar de overwinning voeren, is er niets aan de hand. Als het er echter om gaat, om de (puzzel)tocht in zo’n kortst mogelijke tijd af te leggen en er dus een snelheidselement wordt ingevoerd, kunnen er zeer grote problemen bij schade ontstaan. Schaden die door een dergelijke snelheidsrit ontstaan, vallen doorgaans onder de uitsluitingen van de autoverzekering. Neemt u dus nooit aan zo’n snelheidswedstrijd deel! Hetzelfde geldt voor allerlei (vaak offroad) ritten waarbij de gekste, of liever gevaarlijkste capriolen uitgevoerd moeten worden en waarbij degene wiens auto “overleeft” wint.

3) Verhuur van het motorrijtuig

Ook weer een listige zaak. Verhuurt u uw motorrijtuig niet, want doorgaans sluiten autoverzekeraars schade tijdens verhuur uit. Zowel schade die aan derden veroorzaakt wordt (die kan zoals u reeds las, op u worden verhaald) als schade die u zelf lijdt. De autoverzekering die u bij een autoverzekeraar gesloten heeft is alleen voor u bestemd en niet voor (een reeks van) huurders die de verzekeraar vaak niet bekend zijn. Professionele autoverhuurbedrijven hebben speciale autoverzekeringen met een “passende” premie.

4) Beroepsmatig vervoeren van personen en/of zaken

Deze uitsluiting ligt enigszins in de lijn van de vorige. De auto wordt min of meer aan het zuivere particuliere gebruik onttrokken. Door het beroepsmatig (en dus veelal frequent) vervoeren van personen en/of zaken ontstaat een veel groter risico. Bij een ongeval immers kunnen de vervoerde personen u met behoorlijke kans op succes aansprakelijk stellen. Dit zelfde geldt voor een ladingeigenaar. Hiervoor zijn autoverzekeringen nodig die speciaal voor dit doel ontworpen zijn en ook veel hogere verzekerde bedragen voor de wettelijke aansprakelijkheid hebben. Ook hier gelden natuurlijk weer heel andere premies. Onder “zaken” worden in dit verband ook gevaarlijke en/of milieuverontreinigende stoffen verstaan.

5) De bestuurder niet wettelijk bevoegd is het motorrijtuig te besturen

Ook dit kan weer een gevaarlijke uitsluiting worden als u even niet oppast. Deze uitsluiting op autoverzekeringen komt natuurlijk het vaakste voor “als er iets met het rijbewijs is” Dat “iets” kan echter sneller optreden dan u zo zou denken. Als iemand nog geen 18 jaar is, is er sowieso geen rijbewijs. Het rijbewijs kan door de politie zijn ingenomen. Er kunnen aantekeningen op het rijbewijs staan (iemand mag bijvoorbeeld alleen in een automaat rijden) of het rijbewijs is verlopen(!!!) enz. Er is dus geen geldig rijbewijs en dus is men niet bevoegd met de auto te rijden. Wees dus op uw hoede, als uw buurvrouw waarvan u weet dat haar rijbewijs wegens “een slok teveel” voor een half jaar is ingenomen, even uw auto te lenen. U zal niet de eerste zijn die daar heel lang spijt van heeft gehad…..

Algemeen

Durft u na al dit mogelijke onheil nog wel een auto aan te schaffen en te verzekeren?

Welnu, er kunnen verzachtende omstandigheden zijn. Doorgaans doen verzekeraars geen beroep op de uitsluitingen van de autoverzekering genoemd onder 1 t/m 5, als u als verzekerde kunt aantonen dat:

  • de in de uitsluitingen genoemde omstandigheden zich uw weten en tegen uw wil hebben voorgedaan EN;
  • u daarvan redelijkerwijs geen verwijt treft.

6) Schaden ontstaan uit of opgetreden bij gewapend conflict, burgeroorlog etc.

Dit betreft een uitsluiting die niet alleen op de autoverzekering, maar bij vrijwel alle (particuliere) verzekeringen voorkomt. Een gewapend conflict (oorlog) of een burgeroorlog e.d., raakt niet zelden een heel land (of een in ieder geval groot gebied) betrokken en geen verzekeraar is zo kapitaalkrachtig om dan de meestal gigantische schadelast nog te dekken. U begrijpt, dat daarbij ook nog het feit een rol speelt, dat de kans op schade zo “explosief” is gestegen, dat normale schadestatistieken van autoverzekeringen waarop de de premies zijn gebaseerd, niet meer gelden.

In dit verband worden doorgaans ook uitgesloten schaden door opstanden, binnelandse onlusten, oproer, muiterij en zeker atoomkernreacties onverschillig hoe al deze gebeurtenissen zijn ontstaan. Zie hiervoor ook het artikel Molest.

7) Als het motorrijtuig in beslag genomen is

Wanneer het motorrijtuig aan uw bezit onttrokken is, en voor de verzekeraar uitermate onduidelijk is wat er mee gebeurt en/of wie er mee rijden, zal men doorgaans elke schade uitsluiten resp. op u verhalen. Dit geldt bijvoorbeeld gedurende de tijd dat het motorrijtuig in beslag is genomen, of wordt gebruikt krachtens een besluit van een militaire of burgerlijke overheid of door verbeurdverklaring.

Ook voor deze uitsluiting geldt weer, dat de polisvoorwaarden (en de redactie daarvan!) van de betreffende maatschappij doorslaggevend zijn. Er kunnen altijd verschillen optreden.  Dit artikel is gebaseerd op de Voorwaarden 1411 van Aegon.

In volgende artikelen zullen we nader ingaan op uitsluitingen van de autoverzekering die meer specifiek gelden voor de afgesloten dekking zelf, zoals WA, (Beperkt) Casco, Ongevallen-Inzittenden enz.

De snelste weg naar de goedkoopste autoverzekering loopt langs hier:

Naar boven