Caravanverzekering Beperkt-Casco

De Caravanverzekering Beperkt-Casco, blijkt na schade niet alles te dekken wat u verwachtte. En dat is natuurlijk altijd vervelend. Het woordje “Beperkt” geeft het echter al aan: het is geen volledige cascodekking. U betaalt daarom ook minder premie voor dit soort beperkte verzekeringen. Helaas lezen mensen vaak over het woordje “beperkt” heen. Het gevolg is, dat ze niet de juiste caravanverzekering afsluiten. En dat kan helaas nare gevolgen hebben bij bepaalde typen schaden.

De Caravanverzekering Beperkt-Casco dekt enige belangrijke schadeoorzaken niet.

Caravanverzekeringen met een Beperkt-Casco-dekking, laten u bij veel caravanschaden beslist niet de kou staan. Gebeurtenissen als brand, blikseminslag en diefstal bijvoorbeeld, zijn bij de meeste caravanverzekeraars gewoon verzekerd. Echter, de meeste schaden aan caravans hebben een andere oorzaak:

Aanrijdingen met anderen onderweg, of een botsing tegen een paaltje op de camping, zijn niet verzekerd. Als u in een greppel naast de weg geraakt, is er ook geen dekking. En daar staan veel mensen totaal niet bij stil. U moet dus goed opletten, of u deze zogenaamde rijrisico’s wel meeverzekerd heeft. Zeker als u een nieuwe verzekering afsluit, is het goed om daar extra op te letten. De beperkte caravanverzekeringen, dekken dit soort schaden namelijk niet.

Wat dekt de Caravanverzekering Beperkt-Casco dan wèl?

Na al de waarschuwingen tegen de beperkingen van deze dekking lijkt het, alsof er bijna niets verzekerd is. Maar dat is niet het geval. U heeft met deze caravanverzekering namelijk nog altijd een flink aantal andere evenementen gedekt. Ik heb hier een handige tabel opgenomen om te laten zien, om wat voor dekking het dan gaat.

EvenementDekkingUitgesloten of beperkt
BandenU bent verzekerd voor schade aan de banden van de caravan door een verzekerde gebeurtenis die in deze tabel is genoemd.Deze dekking geldt alleen als gelijktijdig
met de schade aan een band ook
andere schade aan de caravan is
ontstaan.
Blikseminslag en
inductie
U bent verzekerd voor schade door blikseminslag en schade door inductie die ontstaat door bliksemontlading. Het kan gaan om bliksem die direct in de caravan inslaat, of via kabels de caravan binnenkomt. De elektromagnetische velden die daarbij vrij komen (‘ontlading’), kunnen schade veroorzaken aan onder andere elektronische apparatuur die tot de caravan behoort.
Botsing met dierenU bent, bij vervoer van de caravan, verzekerd voor schade door een botsing met vogels of loslopende dieren.U krijgt geen vergoeding voor schade
die ontstaat doordat u door die botsing
tegen iets anders botst, of iets anders
raakt.
BrandU bent verzekerd voor schade door brand of zelfontbranding. Ook als die is ontstaan door een eigen gebrek van de caravan. We vergoeden ook de schade die ontstaat door het blussen van de brand. Met brand bedoelen wij een vuur dat ontstaat door verbranding buiten een haard, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat is zich op eigen
kracht te verspreiden.
Met eigen gebrek bedoelen wij een gebrek van de caravan zelf, bijvoorbeeld door een natuurlijke eigenschap of slechte kwaliteit. Een eigen gebrek heeft niets te maken met normale slijtage, overbelasting of onvoldoende onderhoud.
Diefstal, inbraak of
joyrijden
U bent verzekerd voor schade door (poging tot) diefstal, inbraak of joyrijden. Met diefstal bedoelen wij het stelen door anderen, of het kwijtraken door verduistering.
Met joyrijden bedoelen wij met een caravan rijden zonder toestemming van de eigenaar, en zonder de bedoeling de caravan te houden.
Let op:
Laat u de caravan zonder toezicht achter? Of laat u de caravan achter in de (winter)stalling? Dan moet u er voor zorgen dat de caravan beveiligd is met een koppelingsslot of een wielklem:
- goedgekeurd door het Verzekeringsbureau
Voertuigcriminaliteit (VbV), www.stichtingvbv.nl;
- in goede, bruikbare staat.
Mag die beveiliging volgens de exploitant van de (winter) stalling niet in de stalling gebruikt worden?
En kunt u dat aantonen met de voorschriften van de exploitant? Dan hoeft u niet aan onze beveiligingseisen te voldoen.
De gebruiker van de caravan moet er
alles aan doen om diefstal of joyrijden te
voorkomen. Doet hij dit niet, dan krijgt u
geen vergoeding. Dit geldt bijvoorbeeld:
- als de caravan onbeheerd is
achtergelaten en niet is afgesloten of
met de sleutels erin of erbij;
- als de sleutels zijn achtergelaten
in de brievenbus van een
schadeherstelbedrijf.
U bent als verzekeringnemer wel
verzekerd als u kunt aantonen dat u
niets wist van deze situatie, dat het
tegen uw wil gebeurde en dat u dus
niets te verwijten valt.
Voldoet u niet aan de eisen en
verplichtingen voor beveiliging, dan krijgt
u geen vergoeding voor schade door
diefstal of joyrijden.
LuchtverkeerU bent verzekerd voor schade:
- door een luchtvaartuig dat neerstort of door
vallende delen van een luchtvaartuig;
- doordat er iets uit een luchtvaartuig valt of wordt
gegooid.
NatuurrampU bent verzekerd voor schade door de volgende
natuurrampen:
- een aardbeving of -verschuiving
- instorting door een natuurverschijnsel
- een lawine
- hoge waterstand of een overstroming
- stenen die van een berg of natuurlijke helling vallen
- een uitbarsting van een vulkaan of geiser
- een vloedgolf
Met overstroming bedoelen wij overstroming die het gevolg is van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Het maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gebeurtenis die door de verzekering gedekt wordt. Overstroming is ook het uitstromen van water via beschadigingenaan waterkeringen.
U krijgt geen vergoeding voor schade:
- door hagel;
- door hoge waterstand of
overstroming, als u niet op tijd
maatregelen hebt genomen om
schade te voorkomen. Bijvoorbeeld:
de caravan staat in een rivierbedding
of uiterwaard en u verplaatst de
caravan niet tijdig naar een hoger
gelegen gebied.
OnderhouU krijgt geen vergoeding voor de kosten
van normaal onderhoud.
OntploffingU bent verzekerd voor schade door ontploffing. Ook als die is ontstaan door een eigen gebrek van de caravan. Met ontploffing bedoelen wij een plotselinge en hevige uitbarsting van gassen of dampen.
Onvoldoende
onderhoud
U krijgt geen vergoeding als de schade
ontstaat door onvoldoende onderhoud
van de caravan. Met onvoldoende
onderhoud bedoelen wij dat de caravan
in slechte staat verkeert omdat u de
volgende onderdelen niet tijdig en
deskundig hebt (laten) onderhouden:
- het complete onderstel, waaronder de
banden
- de gasinstallatie
- de elektrische installatie inclusief
bedrading
- de aan- en afvoerleidingen voor water
en de daarop aangesloten reservoirs
en toestellen
- het afdichtingsmateriaal (zoals
kitsluitingen)
- de dakbedekking
U krijgt geen vergoeding voor schade
door ondeskundig of onjuist uitgevoerde
werkzaamheden bij reiniging, onderhoud
en reparatie.
SlijtageU krijgt geen vergoeding voor schade
die ontstaat door normaal gebruik,
zoals slijtage, verkleuring, veroudering,
verroesting en corrosie.
StormU bent verzekerd voor schade door storm in de
volgende gevallen:
- De caravan waait om.
- Er valt iets op de caravan of tegen de caravan,
bijvoorbeeld een boom.
- Onderdelen van uw caravan waaien tegen een
ander voorwerp, of tegen uw caravan zelf.
Met storm bedoelen wij wind met een snelheid van 14 meter per seconde of meer (windkracht 7 of hoger op de schaal van Beaufort).
U krijgt geen vergoeding:
- als de schade ontstaat tijdens het
rijden met de caravan;
- voor schade door hagel die samen
gaat met storm;
- voor schade aan of door openstaande
ramen en deuren.

Zoals u ziet, is er nog veel verzekerd onder de Caravanverzekering Beperkt-Casco. En natuurlijk kunnen er goede redenen zijn, om geen uitgebreide dekking meer te verzekeren. Het premieverschil bijvoorbeeld, of het bouwjaar van de caravan, of omdat u weinig kilometers maakt.

Over de dekking van verschillende caravanverzekeringen, schreef ik eerder een artikel op Depremievergelijker.nl: caravanverzekering en de verschillen in dekking Hier leest u, dat het niet verstandig is om even snel iets te regelen. Blijft u dus alert op wat er wèl , en wat er niet gedekt wordt. Duidelijkheid voor alles, want dat voorkomt teleurstellingen bij schade.

Een Caravanverzekering Beperkt-Casco, of uitgebreider vergelijken en afsluiten? Met extra internetkorting? De caravanverzekering van Depremievergelijker.nl biedt (bijna)altijd de dekking en de premie die u zoekt. Maakt u daarbij ook gebruik van de zogenaamde Verzekeringskaarten voor de Caravanverzekering. Daar staan de verschillende dekkingen beknopt in, en heeft u dus snel een overzicht.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven