CIS – Stichting CIS

Als u een verzekering aanvraagt, of als u een schade aanmeldt bij een verzekeraar, kunt u (vaak ongemerkt) te maken krijgen met de Stichting CIS, het zogenaamde Centraal Informatie Systeem van verzekeringsmaatschappijen, waar praktisch alle verzekeraars toegang toe hebben.  Het volgende artikel geeft u meer informatie over het CIS.

Wat doet de Stichting CIS

Verzekeringsmaatschappijen mogen bepaalde gegevens over klanten bewaren en uitwisselen. Dat zijn gegevens die inzicht geven in het verzekeringsverleden van een klant die een verzekering wil afsluiten of een schade meldt. Deze informatie wordt centraal bewaard, door de Stichting CIS in een centrale databank. Ook voor u als consument heeft deze centrale opslag voordelen: zo hoeft u in principe maar bij een loket aan te kloppen om uw gegevens in te zien. Ook als de informatie van verschillende verzekeringsmaatschappijen afkomstig is. Het CIS heeft een eigen site: Stichting CIS

Gegevens niet voor andere doeleinden beschikbaar

Het CIS bewaart voor de verzekeringsmaatschappijen gegevens over:

  • schademeldingen;
  • eigenaren en bestuurders van onverzekerde motorvoertuigen die bij een aanrijding zijn betrokken;
  • opzeggingen door een verzekeringsmaatschappij;
  • maluspunten bij motorrijtuigenverzekeringen;
  • ontzeggingen van de rijbevoegdheid;
  • speciale meldingen (de zwarte lijst) Men spreekt hier ook wel van de EVR.

Verzekeraars mogen deze gegevens alleen gebruiken voor hun eigen acceptatie- en schadebehandeling. De opgeslagen gegevens worden dus beslist niet voor andere doeleinden gebruikt of aan andere partijen doorgegeven.

CIS geeft u inzage, en bemiddelt rond correctie.

Stichting CIS is geen eigenaar van de gegevens – dat is steeds de verzekeringsmaatschappij die de gegevens aanleverde. Maar als u uw gegevens wilt inzien, kunt hiervoor terecht bij de Stichting CIS. Ook bemiddelt het CIS in correctie of verwijdering van de gegevens die een verzekeraar van u heeft aangemeld, mocht uw registratie aantoonbaar onjuist zijn. De verzekeringsmaatschappij besluit vervolgens, als eigenaar van de gegevens, de registratie te verwijderen of te corrigeren. Om uw belangen afdoende te beschermen is de procedure voor inzage streng en voor alle partijen gelijk.

Veel gestelde vragen over de registratie van verzekeringsgegevens bij het CIS:
Wat is en wat doet het CIS?

Het CIS is een zelfstandige stichting die verzekeringsgegevens bewaart voor verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Onder (strenge) voorwaarden stelt het CIS deze gegevens beschikbaar aan belanghebbende verzekeraars en consumenten.

Waarom bewaart het CIS verzekeringsgegevens?

Verzekeren draait om het inschatten van risico’s. Daarvoor hebben verzekeringsmaatschappijen informatie nodig, waaronder enige informatie over het verzekeringsverleden van hun (toekomstige) klant. Zo is het belangrijk om te weten of een klant in het verleden bijvoorbeeld heel veel schades heeft geclaimd, of dat er ooit sprake was van fraude. Daarom bewaren de gezamenlijke verzekeraars zulke gegevens een aantal jaren, in een centrale databank. Onder voorwaarden kunnen ze elkaars informatie opvragen.

Wanneer krijg ik als consument met het CIS te maken?

U kunt te maken krijgen met de Stichting CIS als u een verzekering aanvraagt of als u een schade meldt bij een verzekeraar. Als u bij het CIS geregistreerd staat, kan uw verzekeringsmaatschappij besluiten daar gevolgen aan te verbinden.

Het CIS behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende verzekeraars bij het voorkomen en bestrijden van verzekeringsfraude. Ook beheert het CIS het Fraude en Informatiesysteem Holland (FISH), waarmee verzekeraars onderling informatie uitwisselen. Alle in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen en hun gevolmachtigden kunnen deelnemen aan deze centrale databank. Stichting CIS bestaat sinds 1985.

Welke gegevens bewaart het CIS?

Het CIS bewaart zes soorten gegevens: schademeldingen, gegevens rond onverzekerde auto’s met schade, opzeggingen van polis(sen) door de verzekeringsmaatschappij, malus-posities, ontzeggingen van de rijbevoegdheid, en speciale meldingen (de zogenoemde zwarte lijst)

Wat gebeurt er met mijn schademeldingen?

In de databank worden standaard alle schademeldingen (claims) opgenomen die bij een verzekeringsmaatschappij binnenkomen, ongeacht wie schuld heeft aan de schade. Van een claim worden alleen de feitelijke gegevens en de persoonlijke gegevens van alle betrokkenen opgenomen.

eigenaars en bestuurders van onverzekerde motorrijtuigen met schade

Als een onverzekerd motorrijtuig betrokken is bij een aanrijding, worden de gegevens opgeslagen van de kentekenhouder, bezitter en/of bestuurder van dat motorrijtuig.

opzeggingen door de verzekeringsmaatschappij van polis(sen)

De verzekeringsmaatschappij heeft in bepaalde gevallen het recht om zelf de verzekering te beëindigen. Die gevallen staan in de polisvoorwaarden beschreven. Bijvoorbeeld bij ongebruikelijk veel schadeclaims. Als een maatschappij zelf een polis opzegt, dan kan deze opzegging worden geregistreerd in deze databank. Voor de duidelijkheid: als u zelf uw verzekering stopzet, wordt dat niet geregistreerd.

Malus-punten

Veel motorrijtuigenverzekeringen hebben een zogeheten bonus/malus-regeling. Als een verzekering wordt beëindigd – door de verzekerde zelf, of door de verzekeringsmaatschappij – en er is op dat moment sprake van een maluspositie, dan wordt dit geregistreerd.

ontzeggingen van de rijbevoegdheid

Rij-ontzeggingen worden eveneens bij het CIS geregistreerd; daarvoor heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat toestemming verleend. U zult zich kunnen voorstellen dat het voor een verzekeraar belangrijk is om te weten dat het rijbewijs van een verzekerde (tijdelijk) is ingetrokken. De gegevens over de rij-ontzeggingen worden overigens door de overheid aangeleverd, niet door verzekeraars.

speciale meldingen (zwarte lijst)

De kleinste lijst die het CIS beheert, bevat gegevens van verzekerden die bewust over de schreef zijn gegaan. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die fraude hebben gepleegd – of dat hebben geprobeerd – bij een schade. Ook wie bij de aanvraag van een verzekering een eerder verzekeringsprobleem of strafrechtelijk verleden heeft verzwegen, komt op deze lijst.

Hoe lang blijven mijn gegevens geregistreerd?

De speciale melding (op de zwarte lijst) blijft acht jaar zichtbaar. De malusregistratie blijft 15 maanden bestaan. De overige meldingen worden na vijf jaar vernietigd.

Hoe weet ik of mijn gegevens geregistreerd zijn, en zo ja: welke gegevens?

Uw verzekeringsmaatschappij of assurantieadviseur meldt op het schadeaangifteformulier of in een afzonderlijke brief dat uw gegevens geregistreerd gaan worden. Het CIS kan u op uw verzoek melden wat er van u geregistreerd staat. U vraagt daartoe bij het secretariaat van Stichting CIS uw geregistreerde gegevens op en betaalt hiervoor de administratiekosten van € 4,50. Vervolgens zendt Stichting CIS u het overzicht van uw registratie, met daarbij informatie over wat u desgewenst verder kunt doen.

Ik ben het niet eens met de registratie. Wat nu?

Als u vindt dat bepaalde gegevens niet kloppen, kunt u aan het CIS vragen die gegevens te laten wijzigen. U moet daar wel een goede onderbouwing bij geven: waarom u vindt dat het niet klopt. Het CIS bemiddelt vervolgens, door uw onderbouwde verzoek door te sturen aan de verzekeringsmaatschappij die de gegevens had aangeleverd. Rond een geregistreerde rij-ontzegging kan Stichting CIS niet bemiddelen, daarvoor kunt u zich wenden tot het parket dat de rij-ontzegging heeft laten opleggen. Uw verzoek tot verwijdering zal dan overigens alleen kans van slagen hebben als de veroordeling niet heeft plaatsgevonden.

Hoe zit het met de privacyregels?

Het CIS voldoet aan de eisen die zijn opgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens – de instantie die er in Nederland op toeziet dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft op 07.10.2002 aan het CIS toestemming gegeven om registraties zoals in dit document beschreven uit te voeren. De procedure voor inzage is voor zowel verzekeraars als voor consumenten streng, omdat er zorgvuldig met de privacy moet worden omgegaan.

Heeft het CIS iets te maken met het Bureau Krediet Registratie in Tiel?

Nee, de Stichting CIS is een zelfstandige instelling, opgericht door de gezamenlijke verzekeringsmaatschappijen. Het bekende Bureau Krediet Registratie BKR in Tiel legt op betalingsverplichtingen vast van consumenten die een krediet, kredietfaciliteit of gsm-abonnement op hun naam hebben.

De contactgegevens van het CIS luiden:

Bordewijklaan 2 – 2591 xr  Den Haag (Let op: geen bezoekfunctie)

Postadres:

Postbus 91627 – 2509 EE  Den Haag

T 070- 33 38 511

E info@stichtingcis.nl

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Depremievergelijker.nl
Average rating:  
 0 reviews
Naar boven