Meldingsplicht en verzwijging

De meldingsplicht is een buitengewoon belangrijke plicht bij het aangaan van een verzekering. Het niet, of niet volledig verstrekken van informatie die voor verzekeraar van belang is, kan verstrekkende gevolgen hebben.
Over wat deze meldingsplicht nu precies inhoudt, leest u in dit artikel.

Als aanvrager/verzekeringnemer bent u op basis van artikel 7: 928 Burgerlijk Wetboek verplicht voor het sluiten van de verzekering alle feiten mede te delen die u kent of behoort te kennen en waarvan u weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatie- beslissing van de verzekeraar. Dit is de mededelingsplicht.

Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van  deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd.
Niet alleen uw eigen wetenschap is bij de beantwoording bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering.

Indien niet, of niet volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt.
De verzekeraar heeft bovendien het recht de verzekering met onmiddellijke ingang op te zeggen indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of als de verzekeraar bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten.

November 2007
Copyright Depremievergelijker.nl
Naar boven