Waarheidsplicht bij afsluiten

Bij het aanvragen van een verzekering zal de verzekeraar een inschatting van het te verzekeren risico. De verzekenigsmaatschappij baseert zich daarbij op de informatie die u heeft verstrekt bij het aanvragen van de verzekering. Het achterhouden van informatie en het geven van onjuiste informatie kan ernstige gevolgen hebben voor het in stand houden van de polis en/of bij schade. Het daarom van het grootste belang dat u altijd de juiste en volledige informatie verstrekt.

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u op basis van artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek verplicht voor het sluiten van de verzekering alle feiten mede te delen die u kent of behoort te kennen en waarvan u weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van de verzekeraar (mededelingsplicht). Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. In ieder geval dient u te allen tijde de gestelde vragen in het (elektronisch) aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden.

Niet alleen uw eigen wetenschap is bij de beantwoording bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Denkt u bijvoorbeeld aan een medebestuurder van uw auto of een mede-eigenaar van uw inboedel of woonhuis.

Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over haar definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in dit aanvraagformulier.

In geval van opzet tot misleiding door verzekeringnemer en/of een derde belanghebbende dan wel indien de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering had afgesloten is de verzekeraar onder meer gerechtigd:

• de verzekering binnen 2 maanden nadat hij bekend is geworden met de opzet tot misleiding dan wel de ware stand van zaken met dadelijke ingang op te zeggen en/of

• de uitkering geheel te weigeren, te verminderen en/of reeds gedane uitkeringen op de verzekeringnemer te verhalen.

Indien de verzekeraar als hij de ware stand van zaken had geweten de verzekering onder andere voorwaarden, zoals onder meer maar niet uitsluitend een (hoger) eigen risico of een uitsluiting dan wel een andere premie had afgesloten is hij gerechtigd:

• de verzekering aan te passen per ingangsdatum van de verzekeringovereenkomst

• de uitkering te verrichten conform deze andere voorwaarden zoals een (hoger) eigen risico, het uitsluiten van een risico, dan wel de uitkering conform de bepaling in de polis(voorwaarden), naar evenredigheid te verminderen.

Met betrekking tot motorrijtuigverzekeringen, zoals bijvoorbeeld voor personenauto, motor en bromfiets geldt tevens dat de hoogte van de premie mede afhankelijk is van en onlosmakelijk verbonden is met de door aanvrager/kandidaat verzekeringnemer verstrekte gegevens met betrekking tot het aantal schadevrije jaren, het aantal niet verhaalbare schades alsmede het aantal jaren rijbewijs van de aanvrager/kandidaat verzekeringnemer dan wel regelmatige bestuurder.

Indien achteraf blijkt dat de door aanvrager/kandidaat verzekeringnemer verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, behoudt de verzekeraar zich het recht voor de premie en/of de voorwaarden aan te passen per ingangsdatum van de verzekering indien hij de verzekering , op basis van de nieuwe informatie wel had gesloten, maar onder andere voorwaarden of tegen een andere premie/eigen risico.

Er zal geen verzekeringsovereenkomst tot stand komen indien aanvrager en/of kandidaat verzekeringnemer en/of regelmatige bestuurder op het moment van de aanvraag:

• beschikken over minder dan 0 rekenkundig opgebouwde schadevrije jaren conform de bonusmalus regeling van voorgaande verzekeraars.

• meer dan drie niet verhaalbare schades gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag hebben geleden.

Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de extra vragen ook voor:

• de leden van de maatschap;

• de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);

• de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;

• de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) en aandeelhouder(s)met een belang van 33,3% of meer.
Privacy-bepaling

De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden opgenomen in de door de maatschappij en/of gevolmachtigde gevoerde persoonsregistratie. Bovendien worden uw gegevens verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoning en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op deze registratie is onder meer de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens financiële instellingen” van toepassing. Bovendien kunnen wij, in verband met een verantwoord acceptatiebeleid uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het van toepassing zijnde privacyregelement. Tot slot verstrekken wij de royementsgegevens bij het beëindiging van de verzekering aan het systeem van Roy-data, op basis waarvan motorrijtuigenverzekeraars onder andere uw premie kunnen vaststellen. Onder de letter “C” van de kennisbank van depremievergelijker.nl vindt u een uitgebreid artikel over de Stichting CIS te Zeist. (Zie Gerelateerde Artikelen hieronder)

Zie ook : Stichting CIS

November 2007
Bron: Voogd & Voogd Verzekeringen met aanpassingen van depremievergelijker.nl
Naar boven