Disclaimer van Depremievergelijker.nl

Disclaimer

Van den Berg & Partners Assurantieadviseurs, mede handelend onder de naam Depremievergelijker.nl, besteedt de uiterste zorg aan de goede werking van de website Depremievergelijker.nl en aan de betrouwbaarheid van de op deze site gegeven informatie. Deze disclaimer licht dit nader toe.

Onvolledigheden of onjuistheden zijn niet altijd te vermijden, hoezeer wij ons best ook doen. Er kan niet worden gegarandeerd, dat deze website te allen tijde toegankelijk is en/of correct functioneert omdat wij hiervoor afhankelijk zijn van externe partijen.

Depremievergelijker.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van (onderdelen van) de website. Dit geldt evenzeer voor fouten en/of storingen van de diverse premieberekenings- en vergelijkingsmodules van derden, die Depremievergelijker.nl op de site heeft geplaatst en het beschikbaar stellen van de inzage-mogelijkheid van uw verzekeringen via Polismap.nl . Ook voor deze service geldt deze disclaimer.

De uitkomst van berekeningen en vergelijkingen zijn uitsluitend ter indicatie en gebaseerd op de door u zelf ingevoerde gegevens waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en waarvoor geen aansprakelijkheid wordt aanvaard. De definitieve acceptatie van verzekeringen ligt altijd bij de maatschappij.

Aan de informatie die op deze website staat vermeld, kan geen enkel recht worden ontleend. Depremievergelijker.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van, of het vertrouwen op deze informatie, of voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

Verwijzingen (waaronder hyperlinks) naar websites van derden, dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Depremievergelijker.nl heeft geen controle over de inhoud van deze websites, en aanvaardt ten aanzien van deze sites geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren daarvan.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en gaat uit van de toepasselijkheid van het Nederlandse recht.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden gebruikt, verspreid of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van den Berg & Partners Assurantieadviseurs/ Depremieverlijker.nl.

Depremievergelijker.nl spant zich in om alle informatie in de Kennisbanken actueel te houden zodat de artikelen altijd de weergave zijn van de laatste inzichten. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten en/of inmiddels verouderde informatie in de artikelen en/of door ons gepubliceerde polisvoorwaarden van derden.  Ook voor deze Kennisbanke, geldt nadrullelijk deze disclaimer.

Voor nieuwe verzekeringen geldt, dat de uiteindelijke acceptatie altijd door de maatschappij geschiedt. Bij schade gelden altijd primair de polisvoorwaarden die op uw verzekering van toepassing zijn. Deze voorwaarden kunnen afwijken van de algemene theorie waar het Kennisblog van Depremievergelijker.nl op gebaseerd is.

Wij adviseren u om bij twijfel altijd even contact met ons op te nemen als u er zeker van wilt zijn dat het betreffende artikel de actuele stand van zaken nog steeds weergeeft.

Graag tot uw dienst!

Januari 2008 / Herzien op 22 november 2015

Naar boven