Stormverzekering

De stormverzekering en storm

In dit artikel wordt nader ingegaan op wat precies onder storm wordt verstaan door verzekeraars, eigen risico’s bij schade, en hoe stormschade kan worden bewezen bij een beroep op de stormverzekering.

De dekking tegen stormschade vinden we wij bij vele verzekeringsvormen terug. De woonhuisverzekering (opstalverzekering) komt waarschijnlijk als eerste in onze gedachten op, maar ook de inboedelverzekering, de autoverzekering (Casco en Beperkt Casco) de pleziervaartuigen-verzekering, en de glasverzekering om maar wat voorbeelden te noemen, kennen een dekking tegen stormschade.

In verreweg de meeste polisvoorwaarden wordt onder storm het volgende verstaan:

wind met een snelheid van tenminste 14 meter/seconde (windkracht 7)

Vaak wordt bij de stormverzekering met storm gelijk gesteld:

  • diefstal of vermissing tijdens en/of de daarop volgende beredding;
  • schade door neerstortende bomen e.d. ten gevolge van stom;
  • schade door vernieling op last van hogerhand wegens de toestand van de door storm beschadigde woning;
  • schade door regen, sneeuw, hagel of smeltwater als onmiddellijk gevolg van stormschade aan de woning
  • schade door sneeuwbelasting op daken en muren, met uitsluiting echter van schade door binnengedrongen sneeuw- of smeltwater waarvoor eventueel weer andere dekkingen kunnen gelden.

Deze opsomming hangt sterk af van de polisvoorwaarden van de betreffende maatschappij, maar kan grofweg wel als leidraad dienen.

Het valt nog niet altijd mee om als verzekerde te bewijzen dat schade daadwerkelijk door storm is ontstaan. Er moet dan, zoals boven omschreven, echt sprake zijn geweest van storm en niet van een flinke bries. Meldt u een dergelijke schade daarom dan ook altijd onmiddellijk bij ons aan via Schade melden aan Depremievergelijker.nl  zodat wij u zo goed mogelijk verder kunnen begeleiden.

De volgende bewijsmiddelen kunnen worden aangevoerd bij een claim op de stormverzekering:

  • de “vereiste” windsnelheid moet zijn waargenomen door het KNMI of door een van zijn filialen dat zich het dichtst bij het verzekerde object bevindt, waarbij de afstand tot dit object is gemaximeerd op 10 km;
  • wanneer een dergelijke windsnelheid door het KNMI niet kon worden vastgesteld doordat de storm bijvoorbeeld zeer plaatselijk heeft gewoed, kunnen mededelingen van betrouwbare getuigen als bewijs dienen;
  • stormschade aan andere gebouwen (ook binnen een kring van 10 km) kan eveneens als bewijs worden ingebracht.

Bij stormschade geldt in de regel altijd een eigen risico, maar er bestaan per verzekeraar op dit punt wel degelijk verschillen. Voor de woonhuisverzekering bijvoorbeeld, zien wij eigen risico’s van 1 0/00 van het verzekerde bedrag met een minimum van Euro 75,- maar ook van 2 0/00 met een minimum van Euro 225,- en een maximum van Euro 450,- Bij autoverzekeringen geldt doorgaans het standaard eigen risico van Euro 135,- of Euro 150,- (mits geen hoger eigen risico is gekozen of verplicht gesteld)

Houdt u er tenslotte rekening mee, dat stormschaden aan antennes en zonwering in de regel zijn uitgesloten. Eveneens is schade als gevolg van storm niet gedekt, als het gebouw zich in een slechte staat van onderhoud bevindt.

 

Naar boven