Zonnepanelen en de verzekering

Zonnepanelen verzekeren op de opstalverzekering

Zonnepanelen.

Zonnepanelen en de verzekering; ze raken elkaar steeds vaker. Er worden in Nederland steeds meer zonnepanelen op daken, en in tuinen gelegd. Goed voor het milieu, je produceert je eigen energie en je bespaart op je energierekening. Het laten installeren, het bezitten, en het gebruik van zonnepanelen, brengt nieuwe, en vooral bijzondere risico’s met zich mee. Zijn die risico’s meeverzekerd op de bestaande gebouwenverzekeringen? Of op inboedelverzekeringen en aansprakelijkheidsververzekeringen?

Vooraf iets over de installatie van de zonnepanelen: installeer je ze zelf, of laat je dat doen? En zo ja door wie?   

installatie van zonnepanelen is voor de verzekering belangrijk.

In het nieuws verschijnen vaak berichten over branden, die het gevolg zijn van slecht geïnstalleerde zonnepanelen. Vaak gaat het dan om zonnepanelen, die door ondeskundigen geplaatst, en geïnstalleerd zijn. Ook deugt dan vaak de aansluiting op het energienet niet. En hoe zit het dan met je opstalverzekering?

Regelmatig blijkt, dat zonnepanelen al tijdens het plaatsen zelf, beschadigd raken. Bijvoorbeeld doordat degene die ze plaatst, over de panelen loopt. Ook als gevolg van het ondeskundig handelen kan er schade ontstaan. Door slechte bevestiging kan er schade aan het dak en waterlekkage optreden. Of kunnen de zonnepanelen van het dak waaien. Of ontstaat er brand door een verkeerde aansluiting op de stroomomvormer. De gevolgen kunnen groot zijn. Er kan veel schade ontstaan aan de bezittingen van de eigenaar van zonnepanelen. Of nog erger, letsel veroorzaken. Maar ook schade aan (het bezit) van anderen is mogelijk.

In Nederland is het niet verplicht om als installatiebedrijf van zonnepanelen een keurmerk te hebben. Dat wil zeggen dat installateurs niet hoeven aan te tonen, dat ze inderdaad bekwaam zijn in het plaatsen van panelen. Er is echter wel een keurmerk ontwikkeld: Zonnekeur.

Om de verzekering van de de zonnepanelen goed op orde te hebben, is een installateur die is aangesloten, meestal verplicht.

Het keurmerk voor de erkende installateur van zonnepanelen.

Installateurs kunnen het keurmerk krijgen, als ze aan bepaalde eisen voldoen. Gelukkig voldoen steeds meer installateurs aan deze eisen. En hebben ze het keurmerk gekregen.  

Ga niet zelf aan de slag met het aanleggen van zonnepanelen. En besteedt het aanleggen ook niet uit aan een handige klusjesman. Maar kies voor de zekerheid van een installateur, die bij het keurmerk is aangesloten. Door te kiezen voor zo’n erkende installateur, die aan de eisen van het keurmerk voldoet, kun je veel problemen voorkomen. Mocht er dan toch iets misgaan, dan kun je de schade verhalen op de installateur. De installateur heeft voor de door hem veroorzaakte schade, misschien dekking op zijn aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Zonnepanelen en de verzekering.

Door een installatiefout, of een door een gebrek in de zonnepanelen zelf, kunnen behoorlijke schaden ontstaan. Door bijvoorbeeld brand of storm. Het betreft dan niet alleen schade aan de zonnepanelen zelf, maar ook aan het pand, waarop de zonnepanelen bevestigd zijn. Vaak raakt ook de inhoud van dat pand beschadigd. En er kan ook schade ontstaan in de omgeving aan (het bezit van) anderen. Denk aan rook- en roetsschade en schade als gevolg van bluswater. Ook de grond in de omgeving kan vervuild raken. Dat gebeurt door stukjes van de zonnepanelen, die als gevolg van de beschadiging losraken. En vervolgens in het rond vliegen, en overal op, en tegenaan waaien.

Is al die schade aan de zonnepanelen zelf, en de gevolgschade dan verzekerd?

Of de schade aan de zonnepanelen zelf, verzekerd is op de traditionele brandverzekering, is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Standaard, valt de schade door oorzaken als bijvoorbeeld brand en storm, onder de dekking. En wel de schade aan alles, wat aan het pand bevestigd is. Dus ook de zonnepanelen.

Maar er zijn ook verzekeraars, die schade aan de zonnepanelen standaard uitsluiten. En de zonnepanelen dus alleen op verzoek van de verzekerde meeverzekeren. Daar geldt dan een extra premie voor. Vaak geldt dan de eis, dat ze op een bepaalde wijze, en door een goedgekeurde installateur, geplaatst worden. Schade als gevolg van fouten bij de aanleg, of het onderhoud van de zonnepanelen, is dan meestal uitgesloten van de dekking.

Voor zonnepanelen die op de grond in de tuin geplaatst worden, werkt het anders. Deze panelen zijn immers niet aan het pand bevestigd. En dan is er meestal géén dekking op de gebouwenverzekering! Maar ook dit verschilt sterk per verzekeraar.  Zonnepanelen en de verzekering moeten dus goed op elkaar afgestemd worden.

Als je als zonnepanelen laat plaatsen op de door jou gehuurde woning, dan kunnen die  zonnepanelen wellicht meeverzekerd worden als huurdersbelang op de jouw inboedelverzekering. Of dat mogelijk is en onder welke voorwaarden is verschillend per verzekeraar.   

Dus, als je van plan bent om zonnepanelen aan te schaffen neem dan, voor je ze laat plaatsen, contact op met je verzekeraar. Controleer, of laat vooraf goed controleren, of de zonnepanelen standaard meeverzekerd zijn, of mee te verzekeren zijn. Zo ja welke bijzondere voorwaarden en eisen stelt de verzekeraar? Als je dat weet kun je zorgen dat je aan de eisen voldoet, anders is er géén dekking! Natuurlijk is dit ook van belang, voor het bestuur van de Vereniging van Eigenaars.

Zonnepanelen en de verzekering: ook voor schade aan anderen.

Als je zonnepanelen schade aan anderen toebrengen, gebeurt dat meestal door brand. De oorzaak is bijna altijd, dat de panelen niet goed geïnstalleerd zijn. Soms kan die schade, als de fout van de installateur vaststaat, op de installateur van de zonnepanelen verhaald worden. De door de installateur veroorzaakte schade, is eventueel gedekt op zijn aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) Als hij die verzekering tenminste heeft gesloten, want die verzekering is niet verplicht!  

Als bezitter van gebrekkige zonnepanelen, kun je aangesproken worden voor de schade, die daardoor ontstaat aan anderen. Op grond van het aansprakelijkheidsrecht immers, is de bezitter aansprakelijk voor dergelijke schaden. Die aansprakelijkheid geldt ook, als de bezitter niets verweten kan worden. Bijvoorbeeld omdat hij niet wist (of niet kon weten) dat er sprake was van een gebrek. Het simpele feit, dat er sprake is van een gebrek van jouw bezit, waardoor anderen schade oplopen, maakt dat je als bezitter aansprakelijk bent.

Als je aansprakelijk bent als particulier bezitter van gebrekkige zaken, dan is er dekking op aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Als de zonnepanelen zakelijk bezit zijn is het aansprakelijkheidsrisico meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Zowel de AVP als de AVB kennen uitsluitingen die van toepassing kunnen zijn. Bijvoorbeeld schade, waarvan de verzekerde wist dat de schade zou ontstaan (opzet) of op de AVB voor milieuschaden.

Het dus verstandig om de zonnepanelen en de verzekering ook goed te (laten) controleren. Belangrijk is, dat het aansprakelijkheidsrisico meeverzekerd is, of kan worden meegenomen op de AVP of AVB.  

Handige informatie over zonnepanelen en de verzekering:

Preventiebrochure voor PV-installatiesPublicatie van het Verbond over veilige installatie Zonnepanelen
Voorbeeld van een clausule op de polis voor zonnepanelenToelichting bij de clausule voor zonnepanelen

Naar boven