Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE is een belangrijke verzekering voor de VvE. De bestuursleden van een VvE immers, hebben de plicht om zich als behoorlijk bestuurder te gedragen. Net zoals bestuurders van organisaties, bedrijven, verenigingen en stichtingen. De bestuurders moeten hun taken naar beste eer en geweten vervullen. Als zij dat niet doen, dan spreken we van onbehoorlijk bestuur. Als er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan kunnen de bestuursleden persoonlijk aangesproken worden. En wel voor de gehele financiële gevolgschade.

Dit geldt ook voor bestuursleden van een VvE. Deze bestuurdersaansprakelijkheid brengt dus nogal wat verantwoording met zich mee. En dat beseft niet iedereen, die zich als bestuurder van de VvE ter beschikking stelt. Een bestuurder loopt risico, en verdient daarom bescherming. Het is dus belangrijk, dat de bestuursleden een goede Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE afsluiten.

Waarom is Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE zo belangrijk?

Er zijn veel voorbeelden te noemen van bestuurdersaansprakelijkheid bij een bestuurder van een VvE. Stel bijvoorbeeld, dat een bestuurslid in de vergadering toezegt, dat hij een brandverzekering voor het appartementsgebouw zal regelen. Dan zal hij dat als goed bestuurder ook daadwerkelijk moeten doen. Vergeet hij de verzekering aan te vragen, dan vervult hij zijn taak als bestuurder onbehoorlijk.  Als er bij brand blijkt, dat dit bestuurslid géén verzekering heeft afgesloten, dan kunnen andere belanghebbenden de onbehoorlijke bestuurder voor de financiële gevolgen aangespreken. Hij zal de schade zelf uit zijn privé vermogen moeten betalen.

De medebestuursleden kunnen wellicht ook aangesproken worden. De reden zou kunnen zijn, dat ze onvoldoende ‘opgelet’ hebben, of de betreffende bestuurder de brandverzekering ook daadwerkelijk had gesloten.

Nog meer voorbeelden van bestuursaansprakelijkheid uit de praktijk.

Het nut van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE blijkt wel uit de volgende gevallen die ik in de afgelopen jaren te behandelen kreeg.

  • Onvoldoende plaatsing en controle van noodverlichting in de gangen in de berging.
  • De wettelijk plichten niet na komen zoals onderzoek van balkons en galerijvloeren.
  • Geen screening van bestuursleden en/of schoonmaakpersoneel.
  • Nalatigheid bij het oplossen van problemen rondom een lekkende leiding.
  • Problemen met de penningmeester die al langere tijd geld van de VvE ‘leent’ en of wegsluist naar anderen.

In het eerste geval, kwam er een bewonder lelijk ten val doordat de verlichting weer eens uitviel. Het probleem was al verschillende keren aangekaart door verschillende leden van de VvE.

De bestuurdersaansprakelijkheid van een VvE-bestuurder is zwaar.

Bestuurders zijn niet alleen bij grove nalatigheid of schuld aansprakelijk. Ook bij een klein moment van onoplettendheid of een vergissing, kunnen anderen hem of haar snel verwijten, dat zij hun taken niet goed uitvoeren. En het bestuurslid vervolgens aanspreken op onbehoorlijk bestuur(!) En wel voor de gehele schade die daaruit voortvloeit.

De aangesproken bestuurder dient de schade uit privé middelen te vergoeden. Wel mag het bestuurslid daarna eventueel proberen, om de betaalde schadevergoeding op de overige bestuursleden verhalen. Ook die bestuurders zullen de schade uit de eigen privémiddelen moeten betalen.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de VvE beschermt de bestuurder.

Om het privé vermogen van de bestuurders te beschermen, kan de VvE een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze verzekering biedt dekking voor de financiële gevolgen van onbehoorlijk bestuur van de bestuursleden. De verzekering kent wel een aantal uitsluitingen; er is bijvoorbeeld géén dekking als er sprake is van opzettelijk veroorzaakte schade. Dit geldt ook voor boetes en dwangsommen, die opgelegd worden door de overheid. Die zijn, logischerwijs, niet gedekt.

Is Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE verplicht?

Er bestaat géén wettelijke plicht om een bestuurdersaansprakelijkheidsververzekering te sluiten. Maar in de splitsingsreglementen van de VvE is vaak wel opgenomen, dat de vergadering mag besluiten om een dergelijke verzekering aan te gaan. Nog een groot voordeel van deze verzekering is dat de kennis van de verzekeraar ter beschikking staat. Die verzekeraar namelijk, neemt de kosten van het verweer op zich, als derden een verzekerde aanspreken.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven