Clausules bij de Verzekering voor de Vereniging van Eigenaars (VvE)

Clausule VvE - AppartementenclausuleDe belangrijkste clausule bij de verzekering voor de Vereniging van Eigenaars (VvE) is natuurlijk de appartementenclausule. Omdat verschillende eigenaren van één gebouw gebruik maken van één opstalverzekering, worden met deze bijzondere clausule toch ieders individuele rechten veiliggesteld.
Afhankelijk van de situatie, worden niet alle clausules gebruikt. De VvE-verzekering blijft altijd maatwerk.
In de VvE-pakketten van Depremievergelijker.nl, luidt de redactie van de meest gebruikelijke clausules als volgt:

12562 – Clausule Eigen risico waterschade

Voor elke onder deze polis gedekte schade ontstaan door water heeft u een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis.

13245 – Clausule Indexering

In tegenstelling tot of in aanvulling op wat in de polisvoorwaarden is vermeld, wordt op deze verzekeringsovereenkomst een vast indexpercentage gehanteerd van 1%. Verzekeraar heeft het recht om het indexpercentage met ingang van de eerstkomende hoofdpremievervaldatum aan te passen.

13301 – Clausule Glas in windschermen en balkonafscheidingen (glas)

In afwijking van artikel 3 uitsluitingen in de “Bijzondere voorwaarden, Glasverzekering voor Bedrijven” is meeverzekerd schade aan het glas in windschermen en balkonafscheidingen tot € 250,- per appartement.

13303 – Clausule Inventaris in gemeenschappelijke ruimtes

Indien de herbouwwaarde op de gebouwenpolis meer dan € 1.000.000,00 bedraagt, is de eventueel aanwezige inventaris in de gemeenschappelijke ruimtes standaard meeverzekerd tot € 10.000,00 per gebeurtenis.

De dekking is vermeld in artikel 2 van de “Bijzondere voorwaarden,Bedrijfsmiddelenverzekering”. De uitbreidingen van de dekking zijn ook op de inventaris in de gemeenschappelijke ruimtes van toepassing.
Er geldt een eigen risico van € 250,00 per gebeurtenis.

13620 – Clausule Voorrisico uitgesloten

Niet verzekerd zijn aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van deze verzekeringsovereenkomst. Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden die met elkaar verband houden, of uit elkaar voortvloeien, dan is voor de toepassing van de uitsluiting bepalend de datum van de aanvang van de reeks.

13646 – Appartementenclausule

De in de polis genoemde verzekerde treedt tevens op namens de andere belanghebbenden.

Zolang het eigendom van het hierbij verzekerde gebouw gesplitst is in appartementsrechten, gelden de navolgende aanvullende voorwaarden:

een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de Wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van de maatschappij tot uitkering van de schadepenningen tot gevolg hebben, laat de uit deze polis voortvloeiende rechten onverlet.

Niettemin zal de maatschappij in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij voor de uitkering de wens daartoe te kennen heeft gegeven, een aandeel in de schadepenningen overeenkomende met het aandeel waarin de betreffende eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te vorderen.

In geval van toepassing van artikel 5:136 lid 4 BW zal de uitkering van het aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar geschieden aan de maatschappij.
Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van € 11.345,- te boven, dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit een door de voorzitter gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering.
Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zal de maatschappij tegenover alle belanghebbenden volledig zijn gekweten.

13665 – Clausule Fundamenten

De verzekering is inclusief fundament(en).

14226 – Clausule Controle polis

De verzekeringnemer is gehouden de op het polisblad vermelde gegevens direct na ontvangst van het polisblad nauwkeurig te controleren.
Afwijkingen dan wel onjuistheden dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het polisblad schriftelijk aan uw adviseur Depremievergelijker.nl gemeld te worden. Na afloop van deze termijn van 14 dagen wordt als vaststaand aangenomen dat de door de verzekeringnemer verstrekte gegevens juist zijn overgenomen en dat de gegevens op het polisblad en op andere bij de verzekering behorende documenten correct zijn.

14230 – Clausule Mededelingsplicht

Deze verzekering is tot stand gekomen en de polis is opgemaakt op basis van de door de verzekeringnemer, via internet aan ons verstrekte gegevens zonder dat hier enig persoonlijk advies aan ten grondslag heeft gelegen.
De verzekeringnemer is op basis van artikel 7: 928 Burgerlijk Wetboek verplicht voor het sluiten van de verzekering alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van de verzekeraar (mededelingsplicht).

Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd.

Niet alleen de wetenschap van verzekeringnemer is bij de beantwoording bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Indien niet of niet volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt.

De verzekeraar heeft bovendien het recht de verzekering met onmiddellijke ingang op te zeggen indien verzekeringnemer met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of als de verzekeraar bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten.
Deze mededelingsplicht betreft nadrukkelijk ook de juiste beantwoording door de verzekeringnemer van de slotvragen:

1. Of verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste 8 jaar, als verdachte of ter uitvoering van
een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking is geweest met politie of justitie in verband met:
– Wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel zoals diefstal, of verduistering;
– Wederrechtelijke benadeling van anderen zoals vernieling, bedreiging of afpersing;
– Overtreding van de Wet Wapens en munitie, de opiumwet of de Wet economische delicten.

2. Of verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering, de laatste 8 jaar door een verzekeraar een verzekering is opgezegd en/of geweigerd en/of op beperkende en/of verzwarende voorwaarden is aangeboden.
Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de extra vragen ook voor:
– de leden van de maatschap;
– de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
– de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
– de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – hun statutair
directeur(en)/bestuurder(s) en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer.

Indien bij deze verzekering een of meer aanvullende verzekeringen zijn gesloten, is deze clausule ook op deze aanvullende verzekering(en) van toepassing.

14231 – Bedenktijdclausule

Op de met u gesloten verzekeringsovereenkomst zijn de bovenvermelde polisvoorwaarden van toepassing. Wij bieden u de mogelijkheid om deze polisvoorwaarden in te zien, op te slaan of te printen op www.polisvoorwaarden.info. Wilt u de polisvoorwaarden toch liever per post ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw adviseur.

In aanvulling op de van toepassing zijnde polisvoorwaarden, is op de aanvraag van deze verzekering een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u als verzekeringnemer na ontvangst van de polis de verzekering ongedaan kunt maken met inachtneming van het navolgende:

1. De bedenktijd bestrijkt een termijn van veertien kalenderdagen.
2. De bedenktijd gaat in op het moment van ontvangst van de polis.
3. De verzekering dient minimaal een contractstermijn van 1 maand te hebben.
4. Wanneer gebruik gemaakt wordt van het recht om de overeenkomst binnen de bedenktijd te ontbinden, wordt de            overeenkomst per ingangsdatum administratief geroyeerd.

14490 – Clausule Premierestitutie en administratiekosten

In afwijking van de polisvoorwaarden, die op deze verzekering van toepassing zijn, geldt:
– Verzekeringnemer heeft recht op terugbetaling van de premie over de termijn dat de verzekeringsovereenkomst niet        meer van kracht is;
– Bij beëindiging worden naar redelijkheid administratiekosten in rekening gebracht.
Dit geldt niet bij opzegging van de verzekering als gevolg van opzet om verzekeraar te misleiden.

14657 – Clausule Eigen risico glas

Voor elke op de glasverzekering verzekerde schade geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.
Staat op de polis een clausule met daarin een hoger bedrag dan € 250,- eigen risico voor glasschade? Dan geldt de clausule met dat hogere bedrag.
Wordt een verzekerde schade aan glas hersteld door een bij Reaal aangesloten glashersteller, dan wordt het eigen risico met € 250,- verlaagd.
Bel hiervoor met Service Glasherstel op 0800 – 732254857. zie vervolgblad

15600 – Clausule Afwijkende premie

De hoogte van de premie wordt mede bepaald door het feit dat deze verzekering tot stand is gekomen en beheerd wordt door Depremievergelijker.nl.
Bij overgang van deze verzekering naar een andere bemiddelaar kan de premie derhalve worden aangepast.

16271 – Clausule Bij wet verboden handel, teelt of productie

Indien er sprake is van bij wet verboden handel, teelt of productie van verdovende of stimulerende middelen geldt er een eigen risico van 10% van het schadebedrag met een minimum van € 10.000,- en een maximum van € 50.000,- per gebeurtenis.
Kan de verzekerde aantonen dat de schade hierdoor niet is ontstaan of is vergroot, dan is de schade wel verzekerd.
Andere uitsluitingen blijven van toepassing.

17699 – Clausule Hagelschade bij de VvE

Het dak, de dakgoten en de afvoerpijpen van het in de polis omschreven gebouw zijn verzekerd tegen plotselinge materiële schade veroorzaakt door of ten gevolge van op de locatie opgetreden hagel.
De schade wordt vergoed tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag. Per gebeurtenis wordt bij schade door hagel, het eigen risico dat geldt bij schade door storm, in rekening gebracht. Is de schade ontstaan door storm én door hagel, dan wordt het eigen risico slechts één keer in rekening gebracht.

Naar boven